Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2020 - całoroczna usługa druku materiałów promocyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2020


o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)
I. Nazwa i adres zamawiającego
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
ul. Bohaterów Warszawy 26
43-100 Tychy
Tel. 32 327 02 90
Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl
Adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny urzędowania: 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku

II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna usługa druku materiałów promocyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia części zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiększenia/zmniejszenia zamówienia poprzez zlecenie dodatkowych druków w ilości nieprzekraczającej 20% całości zamówienia na poszczególne pozycje zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

III. Termin realizacji zamówienia
Usługa ma charakter całoroczny: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r., w podziale na poszczególne edycje druków realizowane na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą z zakresu świadczenia usług poligraficznych lub prowadzenia agencji reklamowej.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1
2. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu
3. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:
a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;
b. drogą emailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W TYCHACH
w terminie do 22 stycznia 2020 r., do godz. 16.00
Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi suma punktów 1 i 2:
1. suma pozycji 1+2+3+6+7+14+15
2. 20% łącznej wartości oferty
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację zamówienia.

VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, w zakładce: „Zamówienia publiczne”
w terminie do: 23 stycznia 2020 r., do godz. 12:00

IX. Informacje dodatkowe
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:
Anna Sładek, tel. 32 327 02 90, w. 25;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

X. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:
a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
b. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

Wytworzył: Magdalena Pytlarz
Data informacji: 2020-01-20 08:41:46
Opublikował: Magdalena Pytlarz
Data publikacji: 2020-01-20 09:47:46
Odsłon: 183
Dziennik zmian