Ogłoszenie o zamówieniu nr 2 - transport wraz z obsługą techniczną imprezy pn. Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy – Zimowa Rozgrzewka PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)


I. Nazwa i adres zamawiającego
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
ul. Bohaterów Warszawy 26
43-100 Tychy
Tel. 32 327 02 90
Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl
Adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny urzędowania: 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku


II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu towarowego wraz z obsługą techniczną imprezy Festiwal szantowy Port Pieśni Pracy – Zimowa Rozgrzewka organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, a także transport nagłośnienia do i z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego (aleja Niepodległości 53, 43-100 Tychy)
2. Szczegółowe dane techniczne zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.


III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. 25 stycznia 2020 r. Pasaż Kultury Andromeda w Tychach, Plac Baczyńskiego 2
2. 28 stycznia 2020 r. Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego (aleja Niepodległości 53, 43-100 Tychy)

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1
2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty.
3. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:
a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;
b. drogą emailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w terminie do 22 stycznia 2020 r., do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena – 100% wagi kryterium.
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W TYCHACH
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację zamówienia.
3. Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane drogą mailową do Oferentów biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne”
w terminie do: 23 stycznia 2020 r., do godz. 12.00

IX. Informacje dodatkowe
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:
Magdalena Pytlarz, tel. 32 327 02 90 w. 25
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

X. Przetwarzanie danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty. Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

XI. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:
a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
b. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2

Wytworzył: Magdalena Pytlarz
Data informacji: 2020-01-17 13:45:32
Opublikował: Magdalena Pytlarz
Data publikacji: 2020-01-17 14:50:13
Odsłon: 130
Dziennik zmian