Ogłoszenie o zamówieniu nr 62/2019 - usługa transportu osobowego na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 62/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych
Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
(załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
z 1 lutego 2017 r.)

I. Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 32 327 02 90

Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl

Adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny urzędowania: 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku


II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

2. Szczegółowe wytyczne dotyczące zamówienia zostały zawarte w załączniku 2 – opis przedmiotu zamówienia

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.


III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia jest przewidziana w okresie: 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.


IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności.


V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

b. Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 2

c. kopia polisy ubezpieczeniowej OC dla prowadzonej działalności

 

2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się
do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty.

3. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu
o zamówieniu


VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą emailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do 20 grudnia 2019 r., do godz. 14.00

 

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane


VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena – 100% wagi kryterium.

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było
przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową
i terminową realizację zamówienia.

3. Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

4. W oferowanej cenie usług muszą zostać uwzględnione ewentualne koszty parkowania
i opłat za przejazd autostradą. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat w wymienionych zakresach.

 

3. Sposób oceny

Lp.

ofert:

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis (wzór)

Uwagi, objaśnienia

1.

Cena z poz. 2. – cena ryczałt do 100km

0,25

C1 = [(C1n / C1b) x 100] x waga

C1n – cena oferty najtańszej

C1b – cena oferty badanej

2.

Cena z poz. 2. – cena ryczałt do 100km

0,25

C2 = [(C2n / C2b) x 100] x waga

C2n – cena oferty najtańszej

C2b – cena oferty badanej

3.

Cena z poz. 3 – cena za 1 km ponad limit 100km

0,25

C3 = [(C3n / C3b) x 100] x waga

C3n – cena oferty najtańszej

C3b – cena oferty badanej

4.

Cena z poz. 4 – cena za 1 h postoju

0,10

C4 = [(C4n / C4b) x 100] x waga

C4n – cena oferty najtańszej

C4b – cena oferty badanej

5.

Cena z poz. 5 – cena za 4 przejazdy na trasie ul. Szkolna 94 – ul. Przejazdowa 8 w dniach 20 oraz 22-24.01.2020

0,15

C5 = [(C5n / C5b) x 100] x waga

C5n – cena oferty najtańszej

C5b – cena oferty badanej

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną
w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego,
wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0 - 100
(100%=100pkt).

 


VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie
przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury
w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne”

w terminie do:

23 grudnia 2019 r., do godz. 16.00

 

 

IX. Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Alina Bachara, tel. 32 227 26 22 (w godz. 12.00 – 16.00); email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

X. Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez
Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu
wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione
do ich przetwarzania na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące z Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Dane będą
przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych
w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z
naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem uczestnictwa
w postępowaniu przetargowym oraz zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


XI. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

b. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.

Wytworzył: Magdalena Borucka
Data informacji: 2019-12-16 15:26:34
Opublikował: Magdalena Borucka
Data publikacji: 2019-12-16 16:37:03
Odsłon: 136
Dziennik zmian