Ogłoszenie o zamówieniu nr 61/2019 - zabezpieczenie medyczne imprezy pn. Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 61/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych
Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
(załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
z 1 lutego 2017 r.)

I. Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 32 327 02 90

Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl

Adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny urzędowania: 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku


II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej nie mającej charakteru imprezy
masowej pn. Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy

2. Szczegółowe dane zamówienia:

- jeden patrol ratowniczy – 2-osobowy.

Liczba uczestników: do 950 osób.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.


III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. 21-22 grudnia 2019 r. w godzinach 15:00 – 21:00, Tychy Plac Baczyńskiego


IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności.


V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się
do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty.

3. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu
o zamówieniu


VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą emailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


w terminie do 18 grudnia 2019 r., do godz. 15.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane


VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena – 100% wagi kryterium.

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było
przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową
i terminową realizację zamówienia.

3. Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.


VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie
przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury
w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne”

w terminie do:

18 grudnia 2019 r., do godz. 17.00

 

IX. Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Magdalena Borucka, tel. +48 32 327 02 90 wew. 24;

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółów dot. realizacji zamówienia udziela
Piotr Kumor, tel. +48 32 327 02 90 wew. 24

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

X. Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez
Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu
wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione
do ich przetwarzania na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące z Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Dane będą
przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych
w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z
naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem uczestnictwa
w postępowaniu przetargowym oraz zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


XI. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.Wytworzył: Magdalena Borucka
Data informacji: 2019-12-16 14:39:22
Opublikował: Magdalena Borucka
Data publikacji: 2019-12-16 15:53:34
Odsłon: 145
Dziennik zmian