Ogłoszenie o zamówieniu nr 59/2019 wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem i obsługą techniczną elektryka JARMARK Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 59/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

I. Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 32 327 02 90

Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl

Adres email: (mail w załączniku)

Godziny urzędowania: 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku

 

 

 

II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem i obsługą techniczną elektryka na potrzeby imprezy plenerowej pn. „XI Jarmark Bożonarodzeniowy” organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

2. Szczegółowe dane techniczne zamówienia, charakterystyka agregatu:

- zapotrzebowanie na moc agregatu - 85 kW (całość mocy przeznaczona na oświetlenie i mapping placu imprezy wykonywane przez firmę Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda),

- zabezpieczenie 2 x 125A,

- czas pracy agregatu: 35 godzin (paliwo musi być wliczone w kwotę końcową),

- obecność elektryka przez cały czas pracy agregatu

- Miejskie Centrum Kultury w Tychach od środy 18 grudnia do poniedziałku 23 grudnia zapewnia na placu Baczyńskiego obecność profesjonalnej ochrony.


3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

  1. Daty i miejsce:

19 grudnia 2019 r. w godzinach 16:00 – 3.00,

20 grudnia 2019 r. w godzinach 14:00 – 22.00,

21 grudnia 2019 r. w godzinach 14:00 – 22.00,

22 grudnia 2019 r. w godzinach 14:00 – 22.00,

Plac Baczyńskiego w Tychach.

 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, a udostępniony sprzęt posiada odpowiednie atesty i zabezpieczenia.

 

 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

b. wykaz imprez poświadczający doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, stanowiący załącznik nr 2

UWAGA: Oferenci, którzy realizowali zamówienie z zakresu objętego zapytaniem dla Miejskiego Centrum Kultury w Tychach w latach 2015-2019 są zwolnieni z obowiązku składania załącznika nr 2.

2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty.

3. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu
o zamówieniu.

 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą e-mailową: (mail w załączniku)

w terminie do 16 grudnia 2019 r., do godz. 15.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

 

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena brutto – 100% wagi kryterium.

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową
i terminową realizację zamówienia.

3. Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

 

 

 

VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne” w terminie do: 16 grudnia 2019 r., do godz. 16.00

 

 

IX. Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Piotr Kumor, tel. +48 32 327 02 90 wew. 24;

email: (mail w załączniku)


X. Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące z Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym oraz zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


 

 

XI. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

b. Wykaz usług stanowiący potwierdzenie doświadczenia – załącznik nr 2

Wytworzył: Anna Sitko
Data informacji: 2019-12-13 14:48:56
Opublikował: Anna Sitko
Data publikacji: 2019-12-13 15:55:07
Odsłon: 162
Dziennik zmian