Ogłoszenie o zamówieniu nr 58/2019 usługa wynajmu nagłośnienia oraz podestów scenicznych wraz z obsługą techniczną na potrzeby imprezy pn Orszak Trzech Króli PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 58/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

I. Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 32 327 02 90

Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl

Adres e-mail: (w załączniku)

Godziny urzędowania: 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku

II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem nagłośnienia scenicznego oraz podestów scenicznych wraz z obsługą techniczną na potrzeby imprezy pn. Orszak Trzech Króli.

2. Szczegółowe dane zamówienia: Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.

III. Terminy i miejsce realizacji zamówienia

6 stycznia 2020 r., teren miasta Tychy (Stare Tychy)

Start imprezy 12:45, Gotowość sprzętu 11:45.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą
z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty.

3. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu
o zamówieniu

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Miejskie Centrum Kultury w Tychach,

43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą e-mailową: (w załączniku)

w terminie do 17 grudnia 2019 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena brutto – 100% wagi kryterium.

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową
i terminową realizację zamówienia.

3. Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane drogą mailową do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne”

w terminie do: 17 grudnia 2019 r., do godz. 20.00

IX. Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Piotr Kumor tel. 32 327 02 90 w. 25

e-mail: (w załączniku)

X. Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty. Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


X. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2

c. Scenariusz Orszaku Trzech Króli – załącznik nr 3

 

Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2019-12-11 16:41:15
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2019-12-11 17:45:17
Odsłon: 196
Dziennik zmian