Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/2019 usługę wynajmu sceny, nagłośnienia, oświetlenia, banerówki, agregatu wraz z paliwem, telebimów, wraz z montażem i obsługą techniczną na potrzeby imprezy – Święto Miasta Tychy 2019 PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
z 1 lutego 2017 r.)

I. Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 32 327 02 90

Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl

Adres email: (w załączniku)

Godziny urzędowania: 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku

II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

· Usługa wynajmu i montażu sceny według specyfikacji riderów – załączniki od nr 4 do nr 13

UWAGA: scena o minimalnych wymiarach 10m x 12m lub większa w przypadku, gdy warunki określone w riderach technicznych spowodują konieczność ustawienia sceny szerszej i głębszej niż sugerowana przez Zamawiającego;

Usługa wynajmu nagłośnienia scenicznego oraz oświetlenia scenicznego wraz z obsługą techniczną wg specyfikacji riderów – załączniki od nr 4 do nr 13;

Usługa wynajmu i montażu konstrukcji pod powierzchnię banerową o wymiarach ok. 9m (szerokość) x 6m (wysokość) wraz z obsługą techniczną (tzn. montażem i demontażem banerów reklamowych);

· Usługa wynajmu telebimów wraz z obsługą techniczną, realizacją obrazu i transmisją na żywo na telebimy na potrzeby imprezy;

· Usługa wynajmu agregatu prądotwórczego wraz z paliwem na potrzeby zasilenia: sceny (oświetlenie, nagłośnienie, back-line) oraz zaplecza scenicznego (ekspres do kawy, lodówka, czajnik, 12 świateł technicznych, dwa dmuchańce reklamowe).

2. Szczegółowe dane zamówienia: Dane w załączniku nr 3 – opis przedmiotu zamówienia oraz
w riderach technicznych (załączniki nr 4 – 13)

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

29 czerwca 2019 r., w godzinach: 8.00 – 23.00

30 czerwca 2019 r., w godzinach: 8.00 – 23.00

Park Miejski Solidarności, Tychy, ul. Edukacji – zgodnie z mapą imprezy masowej (załącznik nr 15) oraz harmonogramem prób i koncertów (załącznik nr 14)

Montaż sceny i techniki scenicznej 27 i 28 czerwca 2019 r. od godziny 9:00 do godziny 21:00.

Demontaż sceny i techniki scenicznej musi zostać zakończony do 1 lipca 2019 r. do godziny 21:00

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

posiadają wiedzę i doświadczenie.

2. Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty:

wykazu usług z podobnego zakresu jak w niniejszym zamówieniu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 2 do ogłoszenia. Zamawiający wymaga wykazania co najmniej dwóch zamówień, których zakres odpowiada usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie niższej niż 40 000 zł brutto oraz dowodów stanowiących poświadczenia dotyczące usług wskazanych w wykazie określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

UWAGA: Oferenci, którzy wykonywali usługę podobnego typu na rzecz MCK w ubiegłych latach (2016-2018) i dostarczali stosowne poświadczenie doświadczenia są zwolnieni z obowiązku przedstawiania załącznika nr 2.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

b. wykaz wykonanych usług, stanowiący załącznik nr 2

2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty.

3. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu
o zamówieniu

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Miejskie Centrum Kultury w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą emailową: (adres w załączniku)

w terminie do 6 maja 2019 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena brutto – 100% wagi kryterium.

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową
i terminową realizację zamówienia.

3. Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na ich adresy mail oraz zostanie zamieszczone na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne”

w terminie do: 7 maja 2019 r., do godz. 12.00

IX. Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Piotr Kumor, tel. 32 327 02 90 w. 24

email: (adres w załączniku)

X. Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty. Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2019-04-18 16:00:29
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2019-04-18 18:15:34
Odsłon: 366
Dziennik zmian