Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/2019 - Ochrona osób i mienia dla Miejskiego Centrum Kultury w Tychach w 2019 r PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/2019


o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

 

 

"OCHRONA OSÓB I MIENIA DLA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W TYCHACH W 2019 R."

 

 

 

Realizacja zamówienia jest przewidziana w okresie:  4.05.2019 r. do 31.12.2019 r.


 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT w terminie do 26 kwietnia  2019 r. do godziny 11:45

 

 

 


 

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2019-04-18 12:35:16
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2019-04-18 14:58:36
Odsłon: 254
Dziennik zmian