Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2019 - transport towarowy wraz z obsługą techniczną imprezy Festiwal szantowy Port Pieśni Pracy – Zimowa Rozgrzewka organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach. PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu towarowego wraz z obsługą techniczną imprezy Festiwal szantowy Port Pieśni Pracy – Zimowa Rozgrzewka organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. 25, 26, 28 stycznia 2019 r.

2. Pasaż Kultury Andromeda w Tychach, Plac Baczyńskiego 2.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

w terminie do 22 stycznia 2019 r., do godz. 12.00

 

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


Dokumenty w załącznikach:

a. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

b. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Wytworzył: Magdalena Borucka
Data informacji: 2019-01-11 12:17:05
Opublikował: Magdalena Borucka
Data publikacji: 2019-01-11 13:50:54
Odsłon: 211
Dziennik zmian