Ogłoszenie o zamówieniu nr 58/2018 - całoroczna usługa druku materiałów promocyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 58/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

I. Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 32 327 02 90

Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl

Adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny urzędowania: 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku

II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna usługa druku materiałów promocyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia części zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiększenia zamówienia poprzez zlecenie dodatkowych druków w ilości nieprzekraczającej 20% całości zamówienia na poszczególne pozycje zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

III. Termin realizacji zamówienia

Usługa ma charakter całoroczny: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r., w podziale na poszczególne edycje druków realizowane na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej

IV. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą z zakresu świadczenia usług poligraficznych lub prowadzenia agencji reklamowej.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

2. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu
o zamówieniu

3. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą emailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do 28 grudnia 2018 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena – 100% wagi kryterium.

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację zamówienia.

Sposób oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis (wzór)

Uwagi, objaśnienia

1.

Cena z poz. 1.

0,03

C1 = [(C1n / C1b) x 100] x waga

C1n – cena oferty najtańszej

C1b – cena oferty badanej

2.

Cena z poz. 2.

0,03

C2 = [(C2n / C2b) x 100] x waga

C2n – cena oferty najtańszej

C2b – cena oferty badanej

3.

Cena z poz. 3.

0,03

C3 = [(C3n / C3b) x 100] x waga

C3n – cena oferty najtańszej

C3b – cena oferty badanej

4.

Cena z poz. 4.

0,02

C4 = [(C4n / C4b) x 100] x waga

C4n – cena oferty najtańszej

C4b – cena oferty badanej

5.

Cena z poz. 5.

0,1

C5 = [(C5n / C5b) x 100] x waga

C5n – cena oferty najtańszej

C5b – cena oferty badanej

6.

Cena z poz. 6.

0,1

C6 = [(C6n / C6b) x 100] x waga

C6n – cena oferty najtańszej

C6b – cena oferty badanej

7.

Cena z poz. 7.

0,1

C7 = [(C7n / C7b) x 100] x waga

C7n – cena oferty najtańszej

C7b – cena oferty badanej

8.

Cena z poz. 8.

0,03

C8 = [(C8n / C8b) x 100] x waga

C8n – cena oferty najtańszej

C8b – cena oferty badanej

9.

Cena z poz. 9.

0,02

C9 = [(C9n / C9b) x 100] x waga

C9n – cena oferty najtańszej

C9b – cena oferty badanej

10.

Cena z poz. 10.

0,1

C10 = [(C10n / C10b) x 100] x waga

C10n – cena oferty najtańszej

C10b – cena oferty badanej

11.

Cena z poz. 11.

0,1

C11 = [(C11n / C11b) x 100] x waga

C11n – cena oferty najtańszej

C11b – cena oferty badanej

12.

Cena z poz. 12.

0,02

C12 = [(C12n / C12b) x 100] x waga

C12n – cena oferty najtańszej

C12b – cena oferty badanej

13.

Cena z poz. 13.

0,02

C13 = [(C13n / C13b) x 100] x waga

C13n – cena oferty najtańszej

C13b – cena oferty badanej

14.

Cena z poz. 14.

0,02

C14 = [(C14n / C14b) x 100] x waga

C14n – cena oferty najtańszej

C14b – cena oferty badanej

15

Cena z poz. 15

0,02

C15 = [(C15n / C15b) x 100] x waga

C15n – cena oferty najtańszej

C15b – cena oferty badanej

16

Cena z poz. 16

0.02

C16+ = [(C16n / C16b) x 100] x waga

C15n – cena oferty najtańszej

C15b – cena oferty badanej

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, w zakładce: „Zamówienia publiczne”

w terminie do: 31 grudnia 2018 r., do godz. 16:00


IX. Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Dominika Porwit-Wądołowska, tel. 32 327 02 90, w. 23;

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

X. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

 

XI. Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty. Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

 

 

 

 

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-12-20 10:48:02
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-12-20 12:01:57
Odsłon: 225
Dziennik zmian