Ogłoszenie o zamówieniu nr 56/2018 zakup 5 ton węgla wraz z transportem i wniesieniem do pomieszczenia składowania na potrzeby MCK w Tychach. PDF Drukuj
PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 56/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

 

zakup 5 ton węgla wraz z transportem i wniesieniem do  pomieszczenia składowania na potrzeby MCK w Tychach.

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

w terminie do 17 grudnia  2018 r., do godz. 12.00

 

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-12-10 14:16:57
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2018-12-10 15:20:31
Odsłon: 161
Dziennik zmian