Ogłoszenie o zamówieniu nr 49/2018 na usługę wynajmu i montażu sceny, nagłośnienia scenicznego, oświetlenia scenicznego oraz ekranu LED wraz z obsługą techniczną na potrzeby imprezy plenerowej pn NIEPODLEGŁA – Koncert Piosenki Polskiej PDF Drukuj

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

I. Nazwa i adres zamawiającego

 

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 32 327 02 90

Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl

Adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny urzędowania: 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku

II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

· Usługa wynajmu, montażu i demontażu sceny wraz z transportem, realizacją i obsługą techniczną wg specyfikacji z riderów (Załączniki 3-9)         
UWAGA: scena o wymiarach minimum 12m x 10m

· Usługa wynajmu nagłośnienia scenicznego oraz oświetlenia scenicznego wraz z montażem i demontażem wraz z transportem, realizacją nagłośnieniową i oświetleniową, obsługą techniczną wg specyfikacji z riderów (Załączniki 3-9)

na potrzeby imprezy plenerowej pn. „NIEPODLEGŁA – Koncert Muzyki Polskiej” organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

2. Szczegółowe dane zamówienia: Dane w załącznikach

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

11 listopada 2018 r., godz. 8:00.-21.00

43-100 Tychy, Park Miejski im. Solidarności w Tychach tzw. „Plac Pod Żyrafą” wjazd od ulicy Edukacji.

Możliwość montażu od 9 listopada 2018 r., od godziny 10:00, do potwierdzenia z Zamawiającym. Gotowość sceny i sprzętu: 11 listopada 2018 r., na godz. 8:00.

Demontaż sceny i sprzętu do 12 listopada 2018 r. do godziny 21:00.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadają wiedzę i doświadczenie,
  • posiadają atesty i certyfikaty przewidziane i wymagane obowiązującym prawem w zakresie prowadzonej działalności.

2. Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty:

wykazu  usług  z podobnego zakresu jak w niniejszym zamówieniu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 13 do ogłoszenia. Zamawiający wymaga wykazania, co najmniej dwóch zamówień, którego zakres odpowiada usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż 40 000 zł brutto.

dowodów stanowiących poświadczenia dotyczące usług wskazanych w wykazie określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

UWAGA: Oferenci, którzy wykonywali usługę podobnego typu na rzecz MCK w ubiegłych latach (2015-2018) lub składali już ofertę w poprzednich postępowaniach dotyczących takich samych usług, ogłaszanych przez MCK (2015-2018) i dostarczali stosowne poświadczenie doświadczenia są zwolnieni z obowiązku przedstawiania załącznika nr 13.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

b. wykaz usług załącznik nr 13

2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty.

3. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu
o zamówieniu

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą emailową: (adres w załączniku)

w terminie do środy 24 października 2018 r., do godz. 12.00

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena – 100% wagi kryterium.

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową
i terminową realizację zamówienia.

3. Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne”

w terminie do: 25 października 2018 r., do godz. 12.00

IX. Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Piotr Kumor tel. 32 327 02 90 wew. 24, (adres mail w załączniku)

X. Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty. Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

XI. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – zał. nr 1

b. Opis Przedmiotu Zamówienia 49/2018 – zał. nr 2

c. Ridery techniczne – zał. nr 3-9

d. Mapa lokalizacji Koncertu Piosenki Polskiej – zał. nr 10

e. HARMONOGRAM PRÓB I KONCERTÓW 11 LISTOPADA 2018r – zał. nr 11

f. HARMONOGRAM  występów Koncert Piosenki Polskiej Niepodległa Kapele Tyskie – zał. nr 12

g. Wykaz Usług zał. nr 13
Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2018-10-16 18:25:12
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2018-10-16 20:34:50
Odsłon: 280
Dziennik zmian