Błąd
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 64
Statut MCK PDF Drukuj

 

Załącznik do uchwały Nr 0150/XLI/782/05

Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r.

STATUT

MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

W TYCHACH

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Miejskie Centrum Kultury w Tychach, zwane w dalszej części statutu "MCK", jest samorządową instytucją kultury powołaną uchwałą Rady Miasta w Tychach Nr 0150/XLI/782/05 z dnia 15 grudnia 2005 r.

2. MCK posiada osobowość prawną i wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora.

3. Organizatorem dla MCK jest Miasto Tychy.

4. Nadzór nad MCK sprawuje bezpośrednio Organizator.

 

§ 2

MCK działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami),

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

4) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami)

5) regulaminu organizacyjnego,

6) niniejszego statutu.

 

§ 3

1. Siedziba MCK mieści się w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26.

2. MCK działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

Rozdział II

Cele i zadania MCK

 

§ 4

MCK powołane jest do zaspokajania potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury.

 

§ 5

Swój cel MCK realizuje poprzez:

1. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

3. popularyzację profesjonalnej twórczości artystycznej,

4. popularyzację folkloru i sztuki ludowej,

5. rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

6. prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,

7. prowadzenie działalności kulturalnej w Klubie „Wilkowyje”.

 

§ 6

MCK może po spełnieniu warunków określonych w odrębnych przepisach:

1. produkować i organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki,

2. prowadzić impresariat artystyczny,

3. organizować imprezy rozrywkowe

4. prowadzić działalność wydawniczą, także w zakresie fonografii,

5. świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury,

6. prowadzić ogniska artystyczne,

7. prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,

8. realizować imprezy zlecone,

9. wynajmować pomieszczenia MCK i Klubu „Wilkowyje”.

10. realizować inne zadania zgodne z celem działalności MCK.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§ 7

MCK zarządza, organizuje jego pracę i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.

 

§ 8

Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Tychy.

 

§ 9

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1. kierowanie bieżącą działalnością MCK,

2. reprezentowanie MCK na zewnątrz,

3. zarządzanie przekazanym majątkiem,

4. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,

5. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

6. ustalanie rocznego planu działalności i rocznego planu finansowego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.

 

§ 10

Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 11

Dyrektor zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym MCK.

 

 

§ 12

Organizator może powołać Radę Programową MCK w charakterze organu opiniodawczego i doradczego.

 

 

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej MCK

§ 13

1. MCK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami) oraz innych obowiązujących ustaw.

2. MCK gospodaruje samodzielnie posiadanym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Podstawą gospodarki finansowej MCK jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie gminy.

4. Roczne sprawozdanie finansowe MCK podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Tychy.

 

§ 14

Źródłami dochodów MCK są:

1. dotacja budżetowa,

2. wpływy uzyskane z prowadzonej działalności,

3. darowizny, spadki, składki, subwencje i inne dotacje

4. odsetki od lokat bankowych

5. inne dopuszczalne prawem źródła

 

 

 

§ 15

1. MCK może prowadzić działalność gospodarczą według zasad zawartych w odrębnych przepisach prawa, za zgodą Organizatora.

2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych MCK.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 16

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych MCK wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego.

2. MCK może zbywać środki trwałe z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Przy zbywaniu środków trwałych o wartości przewyższającej ośmiokrotność wartości początkowej środka trwałego od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych należy uzyskać uprzednią zgodę Rady Miasta.

 

§ 17

Statut MCK nadaje Rada Miasta Tychy.

 

§ 18

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Wytworzył:
Data informacji: 2012-08-16 06:22:04
Opublikował:
Data publikacji: 2012-08-16 08:22:36
Odsłon: 2993
Dziennik zmian