Błąd
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 64
Zarządzenie Dyrektora MCK w sprawie zmiany regulaminu PDF Drukuj

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2009

Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

z dnia 7 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 45, poz. 446, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury ( Dz.U. Nr 196, poz. 1516)

zarządzam, co następuje

§ 1

W Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Centrum Kultury w Tychach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 9/2009 dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z dnia 31.08.2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 4 § 4;

2) uchyla się pkt 3 i 4 § 7;

3) dodaje się § 7a w brzmieniu:

„ § 7a.1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nie przekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.”;

4) załączniki nr 1 i 2 do regulaminu otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Miejskim Centrum Kultury w Tychach, ustalone na podstawie niniejszego zarządzenia, nie może być niższe niż wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymywał przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Wytworzył:
Data informacji: 2012-08-13 08:20:50
Opublikował:
Data publikacji: 2012-08-13 10:21:25
Odsłon: 3409
Dziennik zmian