Błąd
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 64
Regulamin organizacyjny MCK PDF Drukuj

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W TYCHACH

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, określa jego organizacje i funkcjonowanie.

 

§ 2

Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest komunalną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, podległą Prezydentowi Miasta Tychy, działającą na podstawie ustaw, rozporządzeń i statutu nadanego przez Radę Miasta Tychy uchwałą Nr 0150/XLI/782/05 z dnia 15 grudnia 2005 r.

 

§ 3

Siedzibą Miejskiego Centrum Kultury w Tychach jest Miasto Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26.

 

§ 4

1. Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest uprawnione do wydawania:

a/ zarządzeń

b/ regulaminów

c/ instrukcji

d/ poleceń

2. Wydawanie zarządzeń i regulaminów jest zastrzeżone do kompetencji dyrektora.

3. Kierownik administracyjny oraz główna księgowa mogą wydawać w uzgodnieniu z dyrektorem instrukcje i polecenia.

4. Zarządzenia i regulaminy przechowuje Kierownik administracyjny.

 

II. Organizacja Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

 

§ 5

1. W strukturze organizacyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach wyodrębnia się samodzielne stanowiska, działy oraz Świetlicę Środowiskową w Wilkowyjach na prawach działu.

2. Samodzielne stanowiska stanowią;

a/ Kierownik administracyjny

b/ Główna Księgowa

c/ Kierownik działu organizacji imprez

d/ Kierownik Świetlicy Środowiskowej

3. W skład Miejskiego Centrum Kultury w Tychach wchodzą działy:

a/ dział administracyjny

b/ dział organizacji imprez

c/ Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach

4. Strukturę organizacyjną Miejskiego Centrum Kultury określa załącznik do niniejszego regulaminu.

 

III. Zasady funkcjonowania Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

 

§ 6

1. Miejskim Centrum Kultury w Tychach kieruje samodzielnie dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Tychy.

2. Dyrektor kieruje Miejskim Centrum Kultury w Tychach przy pomocy Kierownika administracyjnego i głównej księgowej.

 

§ 7

W przypadku nieobecności dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, zastępstwo pełni Kierownik administracyjny, a w dalszej kolejności główna księgowa. W/w osoby ponoszą za swoje działania pełną odpowiedzialność.

 

§ 8

1. Dyrektor zarządza Miejskim Centrum Kultury w Tychach, organizuje jego pracę oraz reprezetuje go na zewnątrz.

2. We wszystkich sprawach pracowniczych dyrektor przestrzega przepisów dotyczących ustaleń zawartych w Regulaminie Pracy oraz w Regulaminie Wynagradzania pracowników Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, konsultując się z kierownikami działów.

3. Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:

a/ tworzenie warunków dla realizacji zadań określonych w § 4 i 5 Statutu Miejskiego Centrum Kultury w Tychach,

b/ prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury w Tychach zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami prawa,

c/ ustalanie treści i zmian w regulaminach Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

d/ dbałość o mienie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,

e/ zatwierdzanie planu działalności Miejskiego Centrum Kultury w Tychach,

f/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych, decydowanie w sprawach osobowych,

g/ przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. i tajemnicy służbowej oraz państwowej.

 

§ 9

Do wyłącznych i nie podlegających przekazaniu kompetencji dyrektora należy podejmowanie decyzji w sprawach:

1. Ustalanie zmian organizacji wewnętrznej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach,

2. Zakupu i sprzedaży środków trwałych w oparciu o obowiązujące przepisy,

3. Dokonywania zmian w regulaminach obowiązujących w Miejskim Centrum Kultury w Tychach

4. Wydawania zarządzeń i regulaminów,

5. Przyjmowanie w sprawach skarg i zażaleń.

 

§ 10

Kierownik administracyjny bezpośrednio odpowiada za pracę działu administracyjnego oraz za działalność Miejskiego Centrum Kultury w Tychach podczas nieobecności dyrektora.

 

§11

Główna księgowa zajmuje się obsługą finansowo-księgową Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, odpowiada za całokształt prac z zakresu rachunkowości, planowania finansowego i sprawozdawczości finansowej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 12

Kierownik działu organizacji imprez i kierownik Świetlicy Środowiskowej odpowiada przed dyrektorem za należytą organizację i prawidłowe wykonywanie zadań oraz załatwianie wszelkich spraw w podległych działaniach.

 

 

IV. Działy organizacyjne Miejskiego Centrum Kultury w Tychach


§ 13

Dział administracyjny zajmuje się sprawami administracyjnymi, gospodaczymi i pracowniczymi.

 

§ 14

1. Dział organizacji imprez zajmuje się wyborem imprez pod względem merytorycznym, przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji imprez, sprawami związanymi z produkcją i realizacją imprez oraz organizacją widowni, a także kontaktami z mediami, przestrzeganiem praw autorskich, wszelkimi publikacjami wydawanymi przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

2. Działem organizacji imprez kieruje Kierownik organizacji imprez.


§ 15

1. Świetlica Środowiskowa działająca na prawach działu, zajmuje się organizacją imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, organizacją występów i prezentacją zespołów artystycznych, edukacją artystyczną (plastyka, teatr, taniec) dzieci i młodzieży.

2. Świetlicą Środowiskową w Wilkowyjach kieruje Kierownik Świetlicy Środowiskowej.


V. Postanowienia końcowe


§ 16

Osoby wymienione w § 5 ust. 2 odpowiadają również za przestrzeganie Ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących ich zakresu działania.

 

§ 17

Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kultury oparte jest na zasadach jednoosobowego zarządzania, podporządkowania służbowego, wyraźnego podziału kompetencji i funkcji służbowych oraz całkowitej indywidualnej odpowiedzialności za realizację wszystkich powierzonych prac i zadań.

 

§ 18

Szczegółowe zakresy czynności dla pracowników określa indywidualnie dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

 

§ 19

Porządek i rozkład czasu pracy określa regulamin pracy zatwierdzony przez dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

 

§ 20

Niniejszy regulamin podlega zaopiniowaniu przez Organizatora.


§ 21

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia.

Wytworzył:
Data informacji: 2012-08-13 08:04:21
Opublikował:
Data publikacji: 2012-08-13 10:11:28
Odsłon: 2975
Dziennik zmian