Ogłoszenie nr 2/2020 o naborze na wolne stanowisko INSTRUKTOR DS. KULTURALNYCH PDF Drukuj

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

INSTRUKTOR DS. KULTURALNYCH

w wymiarze 0,5 etatu – umowa o pracę

 

 

 

Informacje ogólne:

Stanowisko pracy związane głównie z prowadzeniem zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych. Popołudniowe godziny pracy w systemie równoważnym.

Wymagania:

· wykształcenie min. średnie

· doświadczenie w prowadzeniu zajęć artystycznych

· znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

· znajomość obsługi komputera oraz obsługa urządzeń biurowych

· nieposzlakowana opinia

· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniami publicznymi lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

· studia kierunkowe (animacja społeczno-kulturalna lub pedagogiczne)

· kurs wychowawcy półkolonii

· prawo jazdy kategorii B

· umiejętność pracy pod presją czasu

· kreatywność

· umiejętność pracy w zespole

· komunikatywność

· przedsiębiorczość

· odpowiedzialność

Główne obowiązki:

Prowadzenie zajęć dla dzieci i dorosłych, promocja wydarzeń kulturalnych w mediach społecznościowych oraz organizacja imprez kulturalnych zleconych przez przełożonego:

· Opracowywanie programu zajęć,

· Pisane postów oraz tworzenie wydarzeń w mediach społecznościowych,

· Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej z zajęć oraz imprez,

· Przygotowywanie materiałów do promocji wydarzenia,

· Dokonywanie niezbędnych zakupów potrzebnych do realizacji zajęć,

· Koordynacja nad prawidłowym przebiegiem imprezy,

· Przygotowywanie sprawozdań z realizowanych zadań,

· przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

· dbałość o wizerunek firmy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· list motywacyjny

· CV

· kwestionariusz osobowy (Załącznik)

· kopie dokumentów potwierdzających:

o wykształcenie

o doświadczenie w pracy

o dodatkowe kwalifikacje

· oświadczenia kandydata o:

o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w biurze Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26 do dnia 7 sierpnia 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga:

Szczegółowe informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu można uzyskać pod numerem telefonu 726 261 375

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskim Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-110 Tychy.

2) Kontakt do Inspektora Ochrony danych: 32 327 02 90

3) Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez kandydata zgody, tj. (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

4) Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane podmiotom trzecim poza przypadkami, gdy obowiązek taki ciążyć będzie na administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz po jego upływie - przez okres 1 roku, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia udzielonej przez kandydata zgody;

6) Kandydat ma prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

7) Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

8) Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny dla możliwości ubiegania się o zatrudnienie. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie wyłączeniem z udziału w rekrutacji.

9) Dane osobowe kandydatów nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

10) Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

 

 

 

Wytworzył: Magdalena Borucka
Data informacji: 2020-07-21 13:50:44
Opublikował: Magdalena Borucka
Data publikacji: 2020-07-21 15:55:40
Odsłon: 341
Dziennik zmian