ogloszenie o naborze na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ Drukuj

p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
SPECJALISTA DS. ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ
w wymiarze 1 etat – umowa na zastępstwo
Informacje ogólne:
Stanowisko pracy związane głównie z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego, rewitalizacją oraz imprez plenerowych polegająca na kompleksowej organizacji imprez. Możliwe elastyczne godziny pracy w systemie równoważnym.
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- udokumentowany min. 1 rok doświadczenia w pracy zakresem obowiązków zbliżonym na rekrutowane stanowisko
- znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- znajomość Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy
- znajomość tyskiego modelu budżetu obywatelskiego
- znajomość obsługi komputera oraz obsługa urządzeń biurowych
- nieposzlakowana opinia
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniami publicznymi lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
- studia kierunkowe (animacja społeczno-kulturalna)
- prawo jazdy kategorii B
- umiejętność pracy pod presją czasu
- kreatywność
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- przedsiębiorczość
- odpowiedzialność
Główne obowiązki:
Koordynacja programu rewitalizacji, zadań w ramach budżetu obywatelskiego oraz innych imprez kulturalnych zleconych przez przełożonego:
- Opracowywanie programu imprezy,
- Nawiązywanie kontaktu i współpraca w wykonawcami,
- Przygotowywanie dokumentów związanych z danym wydarzeniem,
- Przygotowywanie materiałów do promocji wydarzenia,
- Dokonywanie niezbędnych zakupów potrzebnych do realizacji zadania,
- Koordynacja nad prawidłowym przebiegiem imprezy,
- Przygotowywanie sprawozdań z realizowanych zadań,
- Współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, urzędami, placówkami oświatowymi i lokalnym
środowiskiem twórczym przy realizacji projektów,
- przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
- dbałość o wizerunek firmy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny
- CV
- kwestionariusz osobowy (Załącznik)
- kopie dokumentów potwierdzających
- wykształcenie
- doświadczenie w pracy
- dodatkowe kwalifikacje
- oświadczenia kandydata o:
- korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Termin i miejsce składania dokumentów:
Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w biurze
Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26 do dnia 14 stycznia 2020 r.
Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga:
Szczegółowe informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu można uzyskać pod numerem telefonu
32 327 02 90


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy,
iż:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskim Centrum Kultury
w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-110 Tychy.
2) Kontakt do Inspektora Ochrony danych: 32 327 02 90
3) Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie udzielonej
przez kandydata zgody, tj. (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
4) Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane podmiotom trzecim poza
przypadkami, gdy obowiązek taki ciążyć będzie na administratorze na podstawie
obowiązujących przepisów prawa;
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz po jego upływie - przez okres 1 roku, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia udzielonej przez kandydata zgody;
6) Kandydat ma prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
7) Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
8) Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny dla możliwości ubiegania się o zatrudnienie. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie wyłączeniem z udziału w rekrutacji.
9) Dane osobowe kandydatów nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
10) Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

Wytworzył: Magdalena Pytlarz
Data informacji: 2019-12-27 14:15:55
Opublikował: Magdalena Pytlarz
Data publikacji: 2019-12-27 15:21:58
Odsłon: 176
Dziennik zmian