Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - Tyskie Inicjatywy Kulturalne 2020 PDF Drukuj

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „TYSKIE INICJATYWY KULTURALNE”.

 

 

Opis zadania:

Zadanie obejmuje organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie innych działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Celem zadania jest:

zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Tychy poprzez wzbogacenie miejskiej oferty kulturalnej w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zapewnienie mieszkańcom Tychów warunków do rozwijania własnych talentów i zainteresowań z obszaru kultury i sztuki, oraz aktywizacja społeczności lokalnej w życie kulturalne miasta poprzez czynne i bierne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych.

 

Adresaci zadania: mieszkańcy miasta Tychy.


Kompletną ofertę należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie złożyć ją osobiście w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2020 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 24 lutego 2020 r. nie będzie objęta oceną merytoryczną.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Ogłoszenie TIK 2020.pdf)Ogłoszenie TIK 2020.pdf 933 Kb
Wytworzył: Anna Sitko
Data informacji: 2020-01-29 11:50:20
Opublikował: Anna Sitko
Data publikacji: 2020-01-30 14:59:09
Odsłon: 233
Dziennik zmian